Armatec Salgs- og Leveringsbetingelser

ALMINDELIGE NL92 LEVERINGSBETINGELSER
for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark,
Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande.
Udgivet 1992 af Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden Keskusliitto -
Metallindustriens Centralförbund r.y., Finland, Teknologibedriftenes Landsforening, Norge, samt
Sveriges Verkstadsindustrier, Sverige.

Anvendelse
1. Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt parterneskriftligt eller på anden måde har aftalt dem. Gælder leveringsbetingelserne for en leverance,skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Produktinformation
2. Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, aftalenudtrykkeligt henviser til dem.

Tegninger og andre tekniske dokumenter
3. Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende materiellet eller fremstillingenheraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene part til den anden, tilhørerden part, som har udleveret dem. Modtagne tegninger, andre tekniske dokumenter ellerteknisk information kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andet end det, dervar formålet med overladelsen. Uden samtykke fra den anden part må det nævnte materialeikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemandskundskab.

4. Sælgeren skal senest ved leveringen vederlagsfrit forsyne køberen med et eller et størreaftalt antal eksemplarer af tegninger og andre tekniske dokumenter, som er tilstrækkeligtudførlige til, at køberen kan udføre montering, igangsætning, drift og vedligeholdelse(herunder løbende reparationer) af alle materiellets dele. Sælgeren har dog ikke pligt til atudlevere tegninger og dokumenter, som ligger til grund for fremstilling af materiellet ellerreservedele.Leveringsprøve
5. Såfremt der er aftalt leveringsprøve, skal prøven udføres der, hvor materielletfremstilles, medmindre et andet sted er aftalt. Såfremt tekniske krav til prøven ikke er angiveti aftalen, skal denne udføres i overensstemmelse med sædvane i den pågældende industri i detland, hvori materiellet fremstilles.

6. Sælgeren skal give køberen sådant varsel om en leveringsprøve, at køberen kanovervære denne. Leveringsprøve kan afholdes, selv om køberen ikke er repræsenteret, dersomhan er indvarslet.

Sælgeren skal føre protokol over leveringsprøven. Prøveprotokollen skal sendes tilkøberen. Prøveprotokollen skal anses for at give en korrekt beskrivelse af leveringsprøvensgennemførelse og dennes resultat, medmindre køberen beviser noget andet.

7. Såfremt materiellet ved leveringsprøven viser sig ikke at være kontraktmæssigt, skalsælgeren, så hurtigt som muligt sørge for, at materiellet bringes i overensstemmelse medaftalen. På køberens forlangende skal ny leveringsprøve derefter udføres. Var manglenubetydelig, kan ny leveringsprøve dog ikke forlanges.

8. Medmindre anden fordeling er aftalt bærer sælgeren alle omkostninger ved leverings­prøver, som udføres, hvor materiellet fremstilles. Køberen bærer dog alle omkostninger forsine repræsentanter, herunder rejse- og opholdsudgifter, i forbindelse med sådanneleveringsprøver.

Levering
9. Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse
gældende Incoterms.
Er ingen leveringsklausul aftalt, anses levering for sket “Ex Works”.


Leveringstid. Forsinkelse
10. Såfremt parterne i stedet for et bestemt leveringstidspunkt har angivet et tidsrum,inden for hvilket levering skal finde sted, anses dette tidsrum at løbe fra indgåelsen af aftalen.

11. Finder sælgeren, at han ikke kan levere i rette tid, eller må forsinkelse fra hans sideanses for sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give køberen skriftlig meddelelse heromog samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da leveringpåregnes at kunne finde sted. Undlader sælgeren at give den ovennævnte meddelelse, skalhan, uanset bestemmelserne i punkterne 13 og 14, erstatte køberen de merudgifter, dennepåføres som følge af den manglende meddelelse.

12. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til punkt37 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes køberens handling eller undladelse, forlængesleveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringsti­den skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligtaftalte leveringstid.

13. Hvis sælgeren ikke leverer materiellet i rette tid, er køberen berettiget til konventional­bod fra den dag, hvor levering skulle have fundet sted.

Konventionalboden udgør 0,5% for hver hele uge, forsinkelsen varer, beregnet af den delaf den aftalte købesum, som dækker den del af materiellet, der på grund af forsinkelsen ikkekan tages i brug som forudsat.
Konventionalboden kan ikke overstige 7,5% af dette beregningsgrundlag.
Konventionalboden forfalder til betaling ved skriftligt påkrav fra køberen, dog tidligst nårmateriellet leveres fuldt ud eller eventuelt på det tidspunkt, hvor køberen hæver aftalen ihenhold til punkt 14.
Køberen fortaber sin ret til konventionalbod, såfremt han ikke har fremsat skriftligt kravherom inden 6 måneder efter, at levering skulle have fundet sted.

14. Såfremt køberen er berettiget til maksimal konventionalbod i henhold til punkt 13, ogmateriellet fortsat ikke leveres, kan køberen ved skriftlig meddelelse til sælgeren krævelevering og fastsætte en sidste, rimelig frist, som ikke kan være kortere end 1 uge.
Såfremt sælgeren heller ikke leverer inden for den fastsatte frist, og dette ikke skyldesforhold, som køberes bærer ansvaret for, kan køberen ved skriftlig meddelelse til sælgerenhæve aftalen for så vidt angår den del af materiellet, som ikke kan tages i brug som forudsat.
Køberen har, såfremt han således hæver aftalen, herudover krav på erstatning for det tab,han har lidt ved sælgerens forsinkelse, dersom tabet overstiger den maksimale konventional­bod, han har kunnet kræve i henhold til punkt 13. Denne erstatning kan ikke overstige 7,5%af den del af den aftalte købesum, som dækker den del af materiellet, for hvilken aftalen hæves.
Køberen har desuden ret til, ved skriftlig meddelelse til sælgeren, at hæve aftalen, såfremtdet står klart, at der vil indtræffe en forsinkelse, som efter reglerne i punkt 13 ville givekøberen ret til maksimal konventionalbod. Ved en sådan ophævelse har køberen ret til såvelmaksimal konventionalbod som erstatning i henhold til nærværende punkts tredje stykke.
Bortset fra konventionalbod i henhold til punkt 13 og ophævelse med begrænset erstatningi henhold til punkt 14 er ethvert krav fra køberen i anledning af sælgerens forsinkelseudelukket. Denne begrænsning i sælgerens ansvar gælder ikke, såfremt sælgeren har gjort sigskyldig i grov uagtsomhed.

15. Finder køberen, at han ikke vil kunne modtage materiellet på den aftalte dag, eller måforsinkelse fra hans side anses som sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give sælgerenskriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt dettidspunkt, da modtagelse påregnes at kunne finde sted.

Undlader køberen at modtage materiellet på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af det pågældende materielhavde fundet sted. Sælgeren skal sørge for, at materiellet opbevares for køberens regning ogrisiko. På køberens anmodning skal sælgeren forsikre materiellet for køberens regning.

16. Medmindre køberens i punkt 15 angivne undladelse skyldes noget i punkt 37 nævntforhold, kan sælgeren skriftligt opfordre køberen til at modtage materiellet inden for enrimelig tid.


Undlader køberen at gøre dette inden for et sådant tidsrum - af årsager som sælgeren ikkebærer ansvaret for - er sælgeren berettiget til ved skriftlig meddelelse til køberen at hæveaftalen for den leveringsklare del af materiellet, som på grund af køberens undladelse ikkebliver leveret. Sælgeren har da ret til erstatning for den skade, som køberens misligholdelsehar påført ham. Erstatningen kan ikke overstige den del af købesummen, der dækker den afmateriellet, som ophævelsen omfatter.

Betaling
17. Medmindre andet er aftalt, forfalder den aftalte købesum til betaling med en tredjedelved aftalens indgåelse og med en tredjedel ved sælgerens skriftlige meddelelse om, at denvæsentlige del af materiellet er rede til levering. Restbeløbet erlægges ved leveringen afmateriellet.

18. Betaler køberen ikke til aftalt tid, har sælgeren fra forfaldsdagen krav på morarentemed den rentesats, som gælder i henhold til lovgivning om renter ved forsinket betaling isælgerens land. Såfremt sælgerens land er Danmark, skal morarenten dog udgøre den officieltfastsatte diskonto med tillæg af 9 procentpoints.

19. Såfremt køberen ikke efter 3 måneder har betalt det forfaldne beløb, er sælgerenberettiget til ved skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen og foruden morarente atkræve erstatning af køberen for det tab, han har lidt. Erstatningen kan ikke overstige denaftalte købesum.Ejendomsforbehold

20. Materiellet forbliver sælgerens ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i denudstrækning, et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

Ansvar for mangler
21. Sælgeren er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion,materiale eller fremstilling, ved at foretage reparation eller udskiftning af materiellet ioverensstemmelse med punkterne 22-34 nedenfor.

22. Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden et år fra den dag,materiellet blev leveret. Anvendes materiellet mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt.

23. For dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt 21, påtager sælgeren sig desamme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiel i et tidsrum af et år. Formateriellets øvrige dele forlænges den i punkt 22 nævnte periode kun med det tidsrum,materiellet ikke har kunnet anvendes som følge af de i punkt 21 nævnte mangler.

24. Køberen skal give skriftlig meddelelse om en mangel til sælgeren uden ugrundetophold, efter at manglen har vist sig, og i intet tilfælde senere end 2 uger efter, at den i punkt22 nævnte frist er udløbet, jf. punkterne 23 og 34. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelseaf, hvorledes manglen ytrer sig.

Såfremt der er grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal sådanmeddelelse gives straks.Såfremt køberen ikke skriftligt underretter sælgeren om en mangel inden for de frister, somer angivet i dette punkt, mister køberen sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

25. Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra køberen i henhold til punkt 24 skalsælgeren afhjælpe manglen uden ugrundet ophold. Sælgeren skal selv bære omkostningerneherved i henhold til bestemmelserne i punkterne 21-33.
Reparationen foretages hos køberen, medmindre sælgeren finder det hensigtsmæssigt, atden mangelfulde del eller eventuelt materiellet returneres, således at sælgeren kan foretagereparation eller udskiftning hos sig selv.
Kræver demontering og montering af delen speciel fagkundskab, er sælgeren forpligtet tilat foretage sådan demontering og montering. Er en sådan speciel fagkundskab unødvendig,er sælgerens forpligtelse vedrørende den mangelfulde del opfyldt, når han har leveret entilbørligt repareret eller udskiftet del til køberen.

26. Såfremt køberen har afgivet en sådan meddelelse, som nævnt i punkt 24, og det visersig, at der ikke foreligger nogen mangel, som sælgeren bærer ansvaret for, har sælgeren rettil godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført ham.

27. Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb i andet end materiellet,påhviler arbejdet og omkostningerne herved køberen.

28. Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning skal ske forsælgerens regning og risiko.Køberen skal følge sælgerens instruktioner om forsendelsesmåde.

29. Køberen skal bære de meromkostninger, som sælgeren påføres ved afhjælpning afmangler som følge af, at materiellet befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivnebestemmelsessted eller - hvis et sådant ikke er angivet - leveringsstedet.

30. mangelfulde dele, som udskiftes i henhold til punkt 21, stilles til sælgerens dispositionog bliver hans ejendom.

31. Såfremt sælgeren ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser i henhold til punkt25, kan køberen skriftligt give sælgeren en sidste frist for opfyldelse. Er forpligtelserne ikkeopfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan køberen efter eget valg:a) lade udføre de reparationer, som er nødvendige, og/eller få fremstillet nye dele for sælgeres regning og risiko forudsat, at han gør dette på en fornuftig og rimelig måde,eller b) kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 15% af den aftalte købesum.
Såfremt manglen er væsentlig, kan køberen i stedet hæve aftalen ved skriftlig meddelelsetil sælgeren. Køberen har også ret til således at hæve aftalen, såfremt manglen efter tiltag somnævnt under a) fortsat er væsentlig. Køberen kan ved ophævelse kræve erstatning for sit tab,dog højst 15% af den aftalte købesum.

32. Sælgerens ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af materiale, som er tilvejebragtaf køberen, eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne.

33. Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsattearbejdsforhold og under korrekt anvendelse af materiellet.

Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået overpå køberen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuldvedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køberen, ændringer foretaget uden sælgerensskriftlige samtykke eller reparationer, som køberen har udført på fejlagtig måde. Endeligomfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse.

34. Uanset bestemmelserne i punkterne 21-33 gælder sælgerens mangelansvar ikke fornogen del af materiellet ud over 2 år fra den i punkt 22 nævnte periodes begyndelse.

35. Sælgeren har intet ansvar for mangler ud over det i punkterne 21-34 foreskrevne. Dettegælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andreøkonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i sælgerens ansvar gælder ikke, dersom hanhar gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Ansvar for tingskade, forvoldt af materiellet (produktansvar)

36. Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvaroverfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælgeren efter dette punkts andet ogtredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor køberen.
Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse,b)